หลักการและเหตุผล


ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาส ที่โลกเริ่มเข้าสู่ยุค Digital Economy ที่ digital technology จะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับทุกกระบวนการ และเป็นตัวขับเคลื่อนทุกกิจกรรมอย่างแท้จริง การปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา ในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการดำเนินงาน (Roadmap) เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย

Government Integration

Government Integration for Single View of Citizen เพื่อการบูรณาการภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียว ที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น

Smart Operations

มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน การปฏิบัติงานของภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น

Citizen-Centric Services

ยกระดับงานบริการภาครัฐ โดยคำนึงถึงการให้บริการโยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด

Driven Transformation

เกิดการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสู่ผลสัมฤทธิ์ ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงAdvisory Council


คุณเมธินี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการ)
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานคณะกรรรมการ)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)
ผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)
น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ และ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)

คุณไชยเจริญ อติแพทย์
President ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIOA)
(กรรมการ)
คุณไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
(กรรมการ)
ดร.ศุภกร สิทธิไชย
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(กรรมการ)

คุณประวิตร ฉัตตะละดา
ผู้อำนวยการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

Sponsored By


เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : info-absolute@absolutealliances.com, Tanya@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : EGovernment-Forum
© Copyright 2019 eGovernment Forum 2019 All Right Reserved.